ALGEMENE VOORWAARDEN PEOPLE CHANGE

VERSIE: januari 2019

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1. “Opdrachtgever”: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie People Change een overeenkomst heeft gesloten, op grond waarvan People Change deze persoon adviseert en/of begeleidt bij het transformeren van de onderneming van deze persoon, waaronder kan worden begrepen het opleiden van mensen door het geven van trainingen.

1.2. “Overeenkomst”: de overeenkomst, waaronder wordt begrepen deze algemene voorwaarden, tussen een natuurlijk persoon of een rechtspersoon als opdrachtgever en People Change als opdrachtnemer op grond waarvan People Change de opdrachtgever adviseert en/of begeleidt bij het transformeren van diens ondernemingen, waaronder kan worden begrepen het opleiden van mensen door het geven van trainingen. 

1.3. “People Change”: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid People Change B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68076592.

 

2. Tarieven

2.1. Alle door People Change vermelde tarieven zijn exclusief btw en andere wettelijke heffingen. 

2.2. De door People Change vermelde tarieven zijn exclusief reis- en verblijfkosten, tenzij uitdrukkelijk is vermeld dat deze kosten bij de tarieven inbegrepen zijn.

2.3. People Change heeft het recht om wijzigingen in haar tarieven door te voeren, bijvoorbeeld doch niet uitsluitend als gevolg van wettelijk vastgestelde lastenverhogingen. De nieuwe tarieven worden met ingang van het tijdstip van de wijziging aan de Opdrachtgever doorberekend en zijn vanaf dat moment door de Opdrachtgever verschuldigd, ook indien deze wijzigingen zich voordoen tijdens de duur van de Overeenkomst en zonder dat de Opdrachtgever van tevoren met de wijziging akkoord hoeft te gaan.

 

3. Facturering en betaling

3.1. Betwisting van een factuur dient uiterlijk binnen vijf (5) dagen na factuurdatum te geschieden onder opgaaf van redenen. 

3.2. Betaling van de facturen van People Change geschiedt zonder enige inhouding, korting, of verrekening en dient uiterlijk na veertien (14) dagen na de factuurdatum te zijn ontvangen door People Change, tenzij een andere betalingstermijn is overeengekomen. 

3.3. De betalingstermijn in artikel 3.2 is een fatale termijn. Bij niet, niet tijdige of niet volledige betaling door de Opdrachtgever van het door hem aan People Change verschuldigde bedrag, is hij met ingang van het moment van overschrijding van de betaaltermijn in verzuim. Op het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is, is People Change gerechtigd 15% aan incassokosten over de hoofdsom in rekening te brengen met een minimum van € 500,- per incasso. Daarnaast is People Change gerechtigd 15% vertragingsrente over de hoofdsom in rekening te brengen.

3.4. Indien People Change op redelijke gronden vermoedt dat de Opdrachtgever niet aan zijn (betalings)verplichtingen zal kunnen voldoen, is People Change gerechtigd om de Opdrachtgever zekerheid te laten verstrekken alvorens People Change zijn werkzaamheden hervat.

3.5. Door en/of namens People Change verleende gebruiksrechten en/of de overdracht van eigendommen geschiedt onder de opschortende voorwaarde van volledige betaling van de openstaande bedragen.

 

4. Uitvoering overeenkomst

4.1. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens welke noodzakelijk zijn voor het goed kunnen uitvoeren van de Overeenkomst tijdig en correct aan People Change worden verstrekt.

4.2. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor – indien deze nodig is – een adequaat ingerichte werkplek ten behoeve van de medewerkers van People Change, dat wil onder andere doch niet uitsluitend zeggen dat de medewerkers de beschikking krijgen over een goed werkende en veilige internetverbinding. Wordt aan het voorgaande niet voldaan, dan kan er vertraging optreden in de uitvoering van de Overeenkomst. Alle daaruit voortvloeiende extra kosten worden door People Change aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.

4.3. Een termijn voor de levering van diensten worden door People Change zo nauwkeurig mogelijk bepaald op grond van de gegevens die bij het uitbrengen van een offerte en/of bij het sluiten van de Overeenkomst bij People Change bekend zijn of bekend hadden moeten zijn. Een leveringstermijn is geen fatale termijn. Indien overschrijding van een leveringstermijn dreigt, zal People Change dit zo spoedig mogelijk melden aan de Opdrachtgever en zorg dragen voor een levering zo spoedig mogelijk na het verstrijken van de aanvankelijke leveringstermijn, tenzij dit niet mogelijk is. 

 

5. Opzegging

5.1. Opzegging van de Overeenkomst door de Opdrachtgever kan te allen tijde, doch slechts schriftelijk.

5.2. In geval de Opdrachtgever de Overeenkomst opzegt, dient de Opdrachtgever alle kosten die People Change reeds heeft gemaakt ter uitvoering van de Overeenkomst (waaronder begrepen voorbereidingskosten alsmede kosten die People Change weliswaar nog niet heeft gemaakt, maar waarvan wel voorzienbaar is dat die zullen worden gemaakt ter uitvoering van de Overeenkomst) volledig en tijdig aan People Change te vergoeden.

 

6. Ontbinding

6.1. Buitengerechtelijke ontbinding geschiedt uitsluitend schriftelijk.

6.2. Ieder der partijen is gerechtigd, zonder dat enige aanmaning, ingebrekestelling of andere aankondiging vereist is, de Overeenkomst buiten rechte te ontbinden, indien:

a. de wederpartij (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend;

b. de wederpartij zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;

c. de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd;

d. de wederpartij zijn onderneming staakt;

e. buiten toedoen van de ene partij op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd, dan wel indien de wederpartij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen

6.3. Indien de Opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst had ontvangen, kan hij die overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte dat nog niet is uitgevoerd.

6.4. Bedragen die People Change voor de ontbinding aan de Opdrachtgever heeft gefactureerd blijven onverminderd door de Opdrachtgever aan haar verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

 

7. Opschorting

7.1. Indien de Opdrachtgever een opeisbare verbintenis voortvloeiende uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is People Change gerechtigd haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever zonder nadere aankondiging op te schorten, zonder daardoor tot enige schadevergoeding jegens de Opdrachtgever gehouden te zijn. Hiertoe is People Change eveneens gerechtigd in de in artikel 6.2 genoemde gevallen.

 

8. Aansprakelijkheid

8.1. Een partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van een of meer van haar verplichting(en) uit de Overeenkomst, is jegens de wederpartij aansprakelijk voor de directe schade die daaruit voortvloeit, met inachtneming van het bepaalde in dit artikel.

8.2. Aansprakelijkheid voor indirecte of gevolgschade, zoals niet genoten omzet of winst, rente- of vertragingsschade, gemiste besparingen of reputatieschade is uitgesloten.

8.3. Voor zover op People Change enige (wettelijke) aansprakelijkheid rust – op grond van contractuele aansprakelijkheid, uit onrechtmatige daad dan wel uit andere wettelijke of buitenwettelijke grond – en People Change gehouden is enige schade te vergoeden, dan zal de te vergoeden schade worden beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door People Change gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en in ieder geval tot het door People Change aan de Opdrachtgever in het kader van de Overeenkomst gefactureerde bedrag tot maximaal zes (6) maanden voorafgaand de tekortkoming waarop de aansprakelijkheid berust.

8.4. People Change is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derde partijen. People Change is ook nimmer aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat de Opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft verstrekt.

8.5. Zowel People Change als de Opdrachtgever zal een adequate (aansprakelijkheids)verzekering in stand houden om de eigen aansprakelijkheid uit hoofde van de Overeenkomst te dekken. Zowel People Change als de Opdrachtgever is tegenover de ander gehouden op eerste verzoek een afschrift van de verzekeringspolis overleggen.

 

9. Overmacht

9.1. Een overmachtssituatie kan maken dat People Change haar werkzaamheden niet of niet tijdig kan uitvoeren, dan wel dat de uitgevoerde werkzaamheden niet de kwaliteit (blijven) hebben, die People Change en de Opdrachtgever nastreven. People Change is niet aansprakelijk jegens de Opdrachtgever voor enige tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst indien deze tekortkoming het gevolg is van overmacht.

9.2. Als overmacht is aan te merken iedere tekortkoming die People Change niet kan worden toegerekend, omdat zij niet is te wijten aan haar schuld, dan wel noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt, alsook elke situatie die buiten de redelijke controle van People Change valt.

9.3. Als overmachtssituatie worden in ieder geval aangemerkt: stakingen, bedrijfsbezetting, brand, oorlog, beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, niet-levering van noodzakelijke materialen, diensten of producten door derden, bedrijfsstoring, revolutie of een vergelijkbare situatie, onlusten, ziekte van ingeschakelde werknemers en/of derden, aardbeving, waterschade, overstroming, aardbeving of een andere natuurramp.

9.4. Een overmachtssituatie geeft de Opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot enige (schade)vergoeding. Indien een overmachtsssituatie meer dan drie (3) maanden voortduurt of heeft geduurd, dan hebben partijen het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de wederpartij recht heeft op enige schadevergoeding. Facturen c.q. kosten voor reeds door People Change verrichte werkzaamheden of ingekochte zaken blijven verschuldigd.

 

10. Non-concurrentie en personeel

10.1. Gedurende de looptijd van de Overeenkomst alsmede gedurende een periode van een jaar na beëindiging ervan, is het de Opdrachtgever verboden een medewerker van People Change (daaronder begrepen werknemers van People Change en door haar ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde personen) direct of indirect een overeenkomst aan te bieden.

10.2. De Opdrachtgever dient te allen tijde een tussen People Change en een medewerker geldend (non-)concurrentiebeding, relatiebeding en/of geheimhoudingsbeding te eerbiedigen.

10.3. Handelt de Opdrachtgever in strijd met het verbod uit artikel 10.1 en/of 10.2 dan verbeurt de Opdrachtgever een direct opeisbare, niet voor matiging vatbare boete van€ 100.000,-, onverminderd het recht van People Change om schadevergoeding te vorderen.

10.4. De Opdrachtgever staat ervoor in dat aan haar gelieerde ondernemingen de bepalingen genoemd in artikel 10 in acht nemen. Onder gelieerde onderneming wordt verstaan: 

a. de onderneming waarin de Opdrachtgever direct of indirect zeggenschap uitoefent en/of enig belang heeft.

b. de onderneming waarin de zeggenschap en/of het belang in dezelfde handen is als de zeggenschap en/of het belang van de Opdrachtgever.

 

11. Intellectueel eigendom

11.1. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder doch niet uitsluitend de auteursrechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, tekening- en modelrechten, octrooirechten alsmede de rechten omtrent knowhow die tot stand zouden kunnen worden gebracht door een medewerker van People Change bij de uitvoering van de Overeenkomst, berusten bij People Change.

11.2. Alle door People Change verstrekte stukken, zoals rapportages en adviezen, zijn uitsluitend bestemd voor eigen gebruik van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verveelvoudiging, openbaarmaking of kennisgeving ervan aan derden.

 

12. Geheimhouding

12.1. People Change zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst, alsmede na het eindigen daarvan, tegenover derden geheimhouding betrachten met betrekking tot alle informatie omtrent de bedrijfsaangelegenheden van de Opdrachtgever, waarvan hij bij de uitvoering van de Overeenkomst kennis neemt, tenzij de Opdrachtgever haar toestemming geeft voor openbaring van de informatie. People Change draagt er zorg voor dat ook haar medewerkers deze geheimhouding in acht nemen.

12.2. De geheimhoudingsplicht geldt niet ten aanzien van informatie waaraan algemene bekendheid is of wordt gegeven, of waarover People Change al de beschikking had, of die door People Change zelfstandig, buiten het kader van de Overeenkomst is verkregen. 

12.3. De geheimhoudingsplicht geldt niet indien en voor zover People Change tot gebruik of openbaarmaking verplicht is op grond van de wet of een uitspraak van de rechter of een ander bevoegd overheidsorgaan.

 

13. People Change Academy

13.1. Deze bepaling is slechts van toepassing indien een wederpartij aan People Change opdracht geeft een training te geven. Deze bepaling geldt in aanvulling op de overige bepalingen uit de Algemene Voorwaarden.

13.2. Indien het aantal aanmeldingen daartoe aanleiding geeft, is People Change gerechtigd een training te combineren met een andere groep die dezelfde training volgt. People Change kan er ook voor kiezen de training op een later tijdstip te laten plaatsvinden. 

13.3. People Change is tot veertien (14) dagen voorafgaand aan een reeds ingeplande training gerechtigd deze te verplaatsen naar een andere datum. People Change dient de afnemer wel van tevoren in kennis te stellen van de wijziging.

13.4. Indien de Opdrachtgever een training annuleert binnen dertig (30) dagen voor aanvang van de eerste trainingsdag, is de Opdrachtgever gehouden 50% van de totale trainingskosten aan People Change te vergoeden. Indien de Opdrachtgever een training annuleert binnen vijf (5) dagen voor aanvang de eerste trainingsdag is hij gehouden 80% van de totale trainingskosten aan People Change te vergoeden. Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van de eerste trainingsdag of na aanvang van de training en/of bij het niet verschijnen zonder afmelding, is de Opdrachtgever gehouden de volledige trainingskosten aan People Change te vergoeden.

 

14. Forumkeuzeclausule

14.1. Ingeval van geschillen, betrekking hebbende op de door partijen ondertekende Overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen dit geschil voorleggen aan de bevoegde Nederlandse rechter binnen het arrondissement waarbinnen People Change gevestigd is.

 

15. Overig

15.1. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ander mag een partij haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst niet geheel of gedeeltelijk overdragen of uitbesteden aan derden.

15.2. Wijzigingen in de Overeenkomst binden Partijen slechts als beide partijen schriftelijk met die wijzigingen instemmen. People Change is gerechtigd kosten als gevolg van die wijzigingen aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

15.3. People Change is bevoegd haar Algemene Voorwaarden periodiek te wijzigen. De meest recente versie van de Algemene Voorwaarden is te raadplegen op de website van People Change.

Deze algemene voorwaarden zijn geldig met ingang van 10 januari 2019.